نمایشگاه مجازی وب

نمایشگاه مجازی رایانه‌های آنالوگ

1

رایانه‌های آنالوگ

آنالوگ و دیجیتال: شیوه‌های متفاوت برای اندازه‌گیری و مدل‌سازیِ جهان

جهان ما سمفونی‌‌ای ست از بی‌شمار نغمۀ متفاوت اما هماهنگ. مدت‌ها قبل از آن‌که رایانهٔ‌ دیجیتال در کار باشد، مهندسان دستگاه‌هایی می‌ساختند تا اوج و فرودهای نغمه‌های کیهان را شبیه‌سازی کنند. رایانه‌های آنالوگ همین سنت را ادامه دادند؛ این دستگاه‌ها از حرکات مکانیکی یا جریان الکتریکی استفاده می‌کردند تا مسائل را مدل‌سازی کنند و پاسخ‌های سریع تولید کنند. رایانه‌های آنالوگ تا مدت‌ها ابزارهای خوبی محسوب می‌شدند تا این‌که رایانه‌های دیجیتال – که با کلیدهای دوحالتۀ الکترونیکی کار می‌کنند – آن‌قدر سریع شدند که بتوانند نرم‌افزارهایی را اجرا کنند که کار رایانهٔ‌ آنالوگ را نیز انجام دهد.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11