اینجا به داستان انسان و ماشین می پردازیم

داستان علاقه و قلبی است که پشت فکر و مغز بوده تا دستگاهی ابداع شود که اینگونه...