نمایشگاه مجازی وب

نمایشگاه مجازی کامپیوترهای بزرگ

1

کامپیوترهای بزرگ

ستون کسب‌وکارهای بزرگ

در کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری، این‌که چه کارهایی می‌توانید انجام دهید تاثیر دارد بر این‌که چه کارهایی می‌خواهید انجام دهید – و این نیز به تدریج توانایی‌های آتی را گسترش می‌دهد. کسب‌وکارها در دهۀ 1950 به تدریج بیشتر و بیشتر به پتانسیل‌های وسیع کامپیوترها پی می‌بردند. آن‌ها خواهان ماشین‌های منعطف و بزرگ‌مقیاسی بودند که بتوانند وظایف مختلفی را با هم یکپارچه کنند. کامپیوترهای بزرگ و پرکاری که این تقاضاها را برآورده کردند به نوبۀ خودشان بر نحوۀ عملکرد کسب‌وکارها تاثیر گذاشتند، و بدین ترتیب به مرکزیت‌بخشی کارها افزودند و باعث شدند تقاضاهای جدید برای کامپیوترهای بزرگ و قدرتمند بیشتر شود.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12