نمایشگاه مجازی ماشین‌حساب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

انسان‌های محاسبه‌گر

انسان‌های محاسبه‌گر

قرن‌های متمادی، «رایانه‌ها» یا «محاسبه‌گرها» همان انسان‌ها بوده‌اند – منشی‌هایی با حقوق ناچیز که کارشان این بود به عنوان عضو یک گروه بزرگ‌تر محاسبات ریاضی مقدماتی را انجام دهند تا بقیهٔ گروه با همکاری هم بتوانند محاسبات پیچیده‌تر را انجام دهند. کارهای دست‌پایین آنان محرک پیشرفت‌ها در علم، صنعت، دفاع ملی، و در نهایت اختراع ماشین‌های محاسبه‌گری شد که جای آنان را گرفت.

عملیات جدول‌بندی بزرگ‌مقیاس

در این صحنه سلسله‌مراتبی مرسوم از کاروَران محاسبه‌گر را می‌بینید: اکثریت کسانی که پشت میزها نشسته‌اند کاروران کم‌مهارت پانچ‌کننده هستند، و ناظران مستقیمشان پشت سرشان ایستاده‌اند، چند کارور ماشین‌های مرتب‌سازی نزدیک پنجره‌ها در حال کارند، و ناظرانشان نیز پشت سرشان ایستاده‌اند.

17
18
19
20
21
22