نمایشگاه مجازی وب

نمایشگاه مجازی تولد رایانه

1

تولد رایانه

محاسبات الکترونیکی می‌شود

جنگ جهانی دوم برای تولد رایانه‌های الکترونیکی مدرن هم‌چون یک قابله عمل کرد. امور نظامی باعث شده بود از یک طرف محاسبات به کالایی پرتقاضا تبدیل شود و از طرف دیگر بودجه‌های دولتی در زمان جنگ افزایش یافته بود. این دو پیش‌آمد موجب نوآوری‌هایی در عرصهٔ محاسبات الکترونیکی شد. رایانه‌های الکترونیکی اولیه، ماشین‌های منحصربه‌فردی بودند که برای کارهای خاص ساخته شده بودند. اما راه‌اندازی آنها پردردسر و زمان‌بر بود. ذخیرهٔ برنامه‌ها در حافظه نوآوری مهمی بود که باعث شد نرم‌افزارهای قابل‌تغییر جانشین سوئیچ‌ها و سیم‌ها شود.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17